Ανοικτό Περιεχόμενο

Είναι οποιοδήποτε έργο το οποίο εμπίπτει στο Ν.2121/1993 "Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα" [1], το οποίο διατίθεται με τέτοια άδεια, ώστε  οποιοσδήποτε να μπορεί να το χρησιμοποιεί και να το αναδιανέμει στην ίδια μορφή ή  τροποποιημένο, με μοναδικό περιορισμό την αναφορά στην πηγή ή την παρόμοια διανομή [2]. Στο Ανοικτό Περιεχόμενο ανήκει, ακόμη, περιεχόμενο το οποίο δεν υπάγεται ή για το οποίο έχουν παρέλθει οι περιορισμοί της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ανήκει, δηλαδή στο Δημόσιο Τομέα. Το Ανοικτό και το Ελεύθερο Περιεχόμενο είναι έννοιες πολύ κοντινές και συχνά χρησιμοποιούνται με ταυτόσημο τρόπο [3].

Πηγές: [1] Ν.2121/1993 "Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα",

[2] Ορισμός της Ανοικτής Γνώσης, [3] Βικιπαίδεια: Ελεύθερο Περιεχόμενο