Αυτοαρχειοθέτηση

Πρόκειται για μια απλή διαδικασία, κατά την οποία ο ίδιος ο συγγραφέας (ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) καταθέτει το τεκμήριό του (π.χ. άρθρο, κεφάλαιο βιβλίου, φωτογραφία τεκμηρίου κ.ά.) στο αποθετήριο, μετά την εγγραφή του στο σύστημα. Στην αυτο-αρχειοθέτηση, ο συγγραφέας συμπληρώνει τα απαραίτητα μεταδεδομένα του τεκμηρίου και, στη συνέχεια, επισυνάπτει το πλήρες τεκμήριο σε ηλεκτρονική μορφή. (βλ. επίσης Τεκμηρίωση).

SaaS?: