Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Το “Δελτίον” εκδίδεται από  τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία από το 1892. Δημοσιεύει εργασίες και βιβλιοκρισίες με αντικείμενο τη μελέτη του Βυζαντίου. Απο το 2011 συνεργάζεται με το ΕΚΤ για την online έκδοση του και σήμερα διαθέτει 45 τόμους με Ανοικτή Πρόσβαση.

Image: