Ελεγχόμενοι Όροι

Πρόκειται για μια καθιερωμένη λίστα προτεινόμενων όρων, οι οποίοι ευρετηριάζουν και περιγράφουν τις πληροφοριακές πηγές ενός καταλόγου βιβλιοθήκης ή μιας βάσης δεδομένων. Οι όροι αυτοί μπορεί να είναι είτε απλές κωδικοποιημένες τιμές, π.χ. τιμές γλώσσας (eng, gre), τιμές τύπων υλικού ενός αντικειμένου (paper, image) κ.λπ., είτε να εμπεριέχουν πιο πολύπλοκες δομές, π.χ. ο θεματικός προτεινόμενος όρος «φωτιά» έχει ως εναλλακτικό όρο τον «φλόγα» ή ο συγγραφέας «Ελύτης» έχει ως εναλλακτικό όνομα το «Αλεπουδέλης» (δομές καθιερωμένων αρχείων ή Θησαυρών).

SaaS?: