Ιδρυματικά αποθετήρια

Στο δικτυακό τόπο ενός ιδρυματικού αποθετηρίου συγκεντρώνεται και διατηρείται σε ψηφιακή μορφή η πνευματική παραγωγή ενός οργανισμού. Με τον τρόπο αυτό ο οργανισμός μεριμνά για την  διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου που δημιουργείται από τον ίδιο τον οργανισμό και τα  μέλη του (πχ  ερευνητικές εργασίες,  διπλωματικές ή διδακτορικές εργασίες κτλ) στο ευρύ κοινό. Το ιδρυματικό αποθετήριο αποτελεί ταυτόχρονα την δέσμευση του οργανισμού για τη διαχείριση και οργάνωση αυτού του ψηφιακού περιεχομένου, την συντήρησή του σε βάθος χρόνου καθώς και για την  πρόσβαση και την διανομή του.