Κωδικοποιημένες τιμές

Οι κωδικοποιημένες τιμές συνιστούν και αυτές διόδους πρόσβασης στην πληροφορία, ωστόσο δεν αποτελούν ξεχωριστές εγγραφές όπως οι καθιερωμένοι όροι. Οι τιμές αυτές μπορεί να αναφέρονται, για παράδειγμα, στον τύπο τεκμηρίου, τον τύπο περιεχομένου ή τη γλώσσα. Βοηθούν στην ανάκτηση αντικειμένων με την ίδια τιμή. Συνίσταται να βασίζονται σε κάποιο πρότυπο (όπως, π.χ. οι τιμές της γλώσσας στο ISO 639-2).

SaaS?: