Λογισμικό ως Υπηρεσία

Βλέπε ορισμό "SaaS (Software as a Service)"