Μετάπτωση Δεδομένων

Είναι η διαδικασία της αντιστοίχησης των πεδίων μεταξύ διαφορετικών σχημάτων ή προτύπων μεταδεδομένων με κύριο σκοπό την ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ τους.

Πηγή: Wikipedia