Πράσινη Πληροφορική

Ο όρος "Πράσινη Πληροφορική" (Green IT ή Green Computing) αναφέρεται στη μελέτη, τον σχεδιασμό, τη χρήση και επαναχρησιμοποίηση υπολογιστών, διακομιστών (servers) αλλά και υποσυστημάτων -π.χ. οθόνες, εκτυπωτές, αποθηκευτικών μέσων και επικοινωνιακών δικτύων- με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό που ταυτόχρονα περιορίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Murugesan, 2008).