Πρόσκληση 31 και 31.2

Πρόκειται για την Πρόσκληση 31 «Πολιτισμός» και την Πρόσκληση 31.2 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτιστικού Ψηφιακού Αποθέματος». Είναι δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την υποβολή χρηματοδοτικών προτάσεων, οι οποίες αφορούν σε πράξεις φορέων πολιτισμού. Η διάρκεια της πρώτης ήταν από τις 21/10/2011 μέχρι τις 30/12/2011 και της δεύτερης από 17/04/2012 μέχρι τις 25/05/2012 και ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανήλθε συνολικά στα 75 εκ. ευρώ. Οι Δικαιούχοι των Προσκλήσεων 31 και 31.2 είναι συνολικά 75. Η χρηματοδότηση της Πρόσκλησης προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Βασικοί στόχοι των Προσκλήσεων αυτών είναι: η δημιουργία ενός κοινού πολιτιστικού πληροφοριακού χώρου, όπου οι ψηφιακοί πόροι είναι εύκολα ευρέσιμοι και δωρεάν, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς διαθέσιμοι στο κοινό, η επαναχρησιμοποίηση ψηφιακών πόρων (περιεχομένου, λογισμικού και υποδομών) και η κατά το δυνατόν αποφυγή δημιουργίας πολλαπλών ομοειδών υπηρεσιών ή επικαλύψεων με υφιστάμενες, χωρίς τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας ή την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών, η ανάπτυξη δράσεων ανάδειξης και διασύνδεσης του Ελληνικού πολιτιστικού ψηφιακού αποθέματος με υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες (π.χ. ψηφιακή πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) και η βιωσιμότητα και διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μετά το πέρας της χρηματοδότησης.

Πηγή: Πρόσκληση 31 και Πρόσκληση 31.2