Συντακτική Διαλειτουργικότητα

H διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής επιτρέπει σε διαφορετικά συστήματα να «διαβάζουν» σωστά τα δεδομένα που ανταλλάσουν μεταξύ τους. Αυτό προϋποθέτει τα εξής:χρήση κοινής γλώσσας για την κωδικοποίηση των μεταδεδομένων σε συντακτικό επίπεδο (π.χ. XML), χρήση κοινών σχημάτων μεταδεδομένων (π.χ. Dublin Core, MODS, CDWA, EAD, κλπ.) και  κωδικοποίηση των τιμών των δεδομένων σύμφωνα με ένα κοινό πρότυπο (για παράδειγμα, οι ημερομηνίες να αναγράφονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα συστήματα).

Πηγή: Wikipedia