Θησαυρός

Συγκεκριμένος τύπος ελεγχόμενου λεξιλογίου που δομείται με συγκεκριμένη σειρά, στον οποίο οι σχέσεις ισοδυναμίας, ιεραρχίας και συσχέτισης ανάμεσα στους όρους (ευρύτερος,  στενότερος, συναφής όρος) εμφανίζονται με σαφήνεια και δομούνται με τυποποιημένο τρόπο, καθώς ένας θησαυρός ακολουθεί συνήθως διεθνή πρότυπα. Ο θησαυρός διατάσσει τους όρους που περιέχει ιεραρχικά, με τρόπο που διευκολύνει την αναζήτηση κατάλληλων όρων στο σωστό επίπεδο λεπτομέρειας.

SaaS?: