Υπηρεσία OpenABEKT

Είναι η υπηρεσία του ΕΚΤ που αφορά την ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση και οργάνωση βιβλιοθηκών, καθώς και τη διάθεση βιβλιογραφικών δεδομένων, βασισμένη σε διεθνή πρότυπα και κανόνες. Εξασφαλίζει στους ενδιαφερόμενους φορείς τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα καινοτομικό και βιώσιμο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών για την οργάνωση, διαχείριση, διάθεση και απόθεση των βιβλιογραφικών δεδομένων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Επίσης, παρέχει εύχρηστες λειτουργίες για τη διαχείριση χρηστών και τον διαδανεισμό μεταξύ βιβλιοθηκών.

SaaS?: