Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Ο όρος "υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας" χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πρόσθετες υπηρεσίες που συμπληρώνουν μια προσφορά βασικών υπηρεσιών από μια εταιρεία ή ένα οργανισμό, και οι οποίες, ωστόσο, δεν είναι τόσο ζωτικής σημασίας ή αναγκαίες για τη λειτουργία των βασικών υπηρεσιών. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στο τομέα της βιομηχανίας και ιδιαίτερα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.