Υποδομές SaaS του ΕΚΤ

Είναι η υπηρεσία Αποθετηρίων και η υπηρεσία OpenABEKT.

SaaS?: