Υπηρεσίες έκδοσης δεικτών ΕΤΑΚ και καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας

Δρ. Ν. Μάλλιου

Τρίτη, Ιανουάριος 15, 2013
Παρουσιάζονται οι υπηρεσίες έκδοσης δεικτών ΕΤΑΚ και καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας, μία σημαντική συνιστώσα του ΕΠΣΕΤ. Οι κύριες δράσεις στο τομέα αυτό, αναπτύσονται παράλληλα με πληροφοριακά συστήματα, διαδικασίες και οργανωτικές δομές για τη συλλογή, διαχείριση και προβολή αξιόπιστων στοιχείων που αποτελούν τη βάση γνώσης του ελληνικού συστήματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.