Προδιαγραφές και Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας για Ανοικτό Ψηφιακό Περιεχόμενο

Δρ.Σταθόπουλος Π., Δρ.Χούσος Ν., Σταύρου Γ., Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Τρίτη, Μάρτιος 26, 2013

Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται οι προδιαγραφές καθώς και τα χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας για την ανάπτυξη ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου. Τα στοιχεία αυτά  προκύπτουν από την εμπειρία του ΕΚΤ,  από το διεθνές περιβάλλον και πρότυπα στις αντίστοιχες περιοχές. Καθώς η υλοποιήση του ΕΠΣΕΤ, αλλά και των Υπηρεσιών SaaS από το ΕΚΤ προχωράει, αντικείμενο της μελέτης είναι η δυνατότητα για ανανέωση των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, ώστε οι τεχνικές προδιαγραφές να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που δημιουργούν οι εξειδικευμένες κατηγορίες περιεχομένου και οι υλοποιούμενες υπηρεσίες. Στόχος είναι να συμβαδίζουν τα υλοποιούμενα από το ΕΚΤ έργα με τις  διεθνείς εξελίξεις σε θέματα τεχνολογίας και προτυποποίησης.