Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Έρευνα για την ανάδειξη των φορέων που θα αξιοποιήσουν τις νέες υπηρεσίες SaaS του ΕΚΤ

29/04/2013

Ξεκίνησε η διεξαγωγή έρευνας για την ανάδειξη των φορέων που θα αξιοποιήσουν τις νέες υπηρεσίες SaaS (Software as a Service) που αναπτύσσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT). Η έρευνα αποσκοπεί στην αποτύπωση και ανάδειξη της δυναμικής των φορέων παραγωγής και διάθεσης έγκριτου περιεχομένου στην Ελλάδα. Απευθύνεται σε φορείς που διαθέτουν έγκριτο πολιτιστικό και επιστημονικό περιεχόμενο (αρχεία, μουσεία, βιβλιοθήκες και πολιτιστικούς φορείς ευρύτερα).

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλουν στην επιλογή των φορέων που θα συνεργαστούν με το ΕΚΤ, προκειμένου να αξιοποιήσουν πρώτοι τις νέες υπηρεσίες που αναπτύσσει, χωρίς κανένα κόστος για αυτούς. Οι υπηρεσίες αφορούν την οργάνωση, τεκμηριωμένη απόθεση, ασφαλή διαφύλαξη και διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου με τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι οποίες εξασφαλίζουν την καλύτερη ανάδειξη, τεκμηρίωση και διάθεση του περιεχομένου. Υλοποιούνται στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού έργου του ΕΚΤ με τίτλο «Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου» και οι τεχνολογίες στις οποίες βασίζονται είναι το εξελισσόμενο μοντέλο SaaS (Software as a Service: Λογισμικό ως Υπηρεσία) και το Cloud Computing (Υπολογιστικό Νέφος).

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση εθνικής εμβέλειας, που αξιοποιεί και επεκτείνει την ηλεκτρονική υποδομή του ΕΚΤ «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ). Θα συνοδεύεται από υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης των φορέων στους οποίους απευθύνεται, ώστε να διασφαλισθεί η βέλτιστη αξιοποίησή των υπηρεσιών SaaS.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης καλεί όσους φορείς διαθέτουν πολιτιστικό και επιστημονικό περιεχόμενο και ενδιαφέρονται να το αναδείξουν αξιοποιώντας τις νέες υπηρεσίες SaaS, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να λάβουν μέρος στην έρευνα που διεξάγει, επικοινωνώντας με το ΕΚΤ στη διεύθυνση saas@ekt.gr. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι δυνατή έως και την 20η Μαΐου 2013.

Η επιτυχής αξιοποίηση των νέων υπηρεσιών SaaS του ΕΚΤ θα προσφέρει τη δυνατότητα να

  • διευκολυνθεί η διάθεση και επανάχρηση του ψηφιακού περιεχομένου
  • ενισχυθεί η πρόσβαση σε αξιόλογο, καλά τεκμηριωμένο περιεχόμενο
  • αναδειχθεί περιεχόμενο που μέχρι σήμερα δεν είναι προσβάσιμο
  • εμπλουτισθεί και διασυνδεθεί η διαθέσιμη έγκριτη πληροφορία
  • διαφυλαχθεί πολύτιμο ψηφιακό υλικό.

Η διαμόρφωση ενός ισχυρού δικτύου φορέων για την ανάδειξη και επανάχρηση  του διαθέσιμου ψηφιακού περιεχομένου της χώρας για την κάλυψη κυρίως αναγκών εκπαίδευσης, έρευνας και επιμόρφωσης που μπορεί να αναπτυχθεί μέσω του συγκεκριμένου έργου, συνάδει απόλυτα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ελεύθερη διακίνηση της γνώσης και την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας, μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

(*) Το έργο «Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου» αποτελεί πράξη συγχρηματοδοτούμενη από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), η οποία αξιοποιεί πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», καθώς και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) «Μακεδονία-Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και «Αττική» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: πρόσβαση στη γνώση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ως υποδομή εθνικής εμβέλειας, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση και διάχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας, εντός και εκτός της χώρας. Παράλληλα, παρέχει πληροφόρηση για θέματα έρευνας και καινοτομίας και υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Με διαρκή παρουσία στην ελληνική επιστημονική κοινότητα από το 1980, το ΕΚΤ αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, σε συνδυασμό με σύγχρονες επιχειρησιακές μεθόδους, ώστε να αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις, προσανατολισμένες στην ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς παραγωγής έγκριτου περιεχομένου, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, ερευνητικά κέντρα.